โรงเรียนบ้านปากหรา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 3 4 1 1 16
ร้อยละ 7.41 % 11.11 % 14.81 % 3.70 % 3.70 % 59.26 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 3 11 1 0 59
ร้อยละ 2.63 % 3.95 % 14.47 % 1.32 % 0.00 % 77.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 4 6 15 2 1 75
ร้อยละ 3.88 % 5.83 % 14.56 % 1.94 % 0.97 % 72.82 %

103 : 4 , 6 , 15 , 2 , 1 , 75...3.88 , 5.83 , 14.56 , 1.94 , 0.97 , 72.82 = 28 : 27.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.18%

Powered By www.thaieducation.net