โรงเรียนบ้านวังชมภู (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 11.54 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 10 0 13 6 2 45
ร้อยละ 13.16 % 0.00 % 17.11 % 7.89 % 2.63 % 59.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 10 3 17 6 2 64
ร้อยละ 9.80 % 2.94 % 16.67 % 5.88 % 1.96 % 62.75 %

102 : 10 , 3 , 17 , 6 , 2 , 64...9.80 , 2.94 , 16.67 , 5.88 , 1.96 , 62.75 = 38 : 37.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25%

Powered By www.thaieducation.net