โรงเรียนบ้านหนองแดน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 0 1 0 1 28
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 3.03 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 8 18 19 3 12 61
ร้อยละ 6.61 % 14.88 % 15.70 % 2.48 % 9.92 % 50.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 3 11 0 5 48
ร้อยละ 1.47 % 4.41 % 16.18 % 0.00 % 7.35 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 12 21 31 3 18 137
ร้อยละ 5.41 % 9.46 % 13.96 % 1.35 % 8.11 % 61.71 %

154 : 11 , 18 , 20 , 3 , 13 , 89...7.14 , 11.69 , 12.99 , 1.95 , 8.44 , 57.79 = 65 : 42.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29%

Powered By www.thaieducation.net