โรงเรียนบ้านหนองแดน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 0 3 0 1 25
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 3.13 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 8 18 19 3 12 61
ร้อยละ 6.61 % 14.88 % 15.70 % 2.48 % 9.92 % 50.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 3 11 0 5 48
ร้อยละ 1.47 % 4.41 % 16.18 % 0.00 % 7.35 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 12 21 33 3 18 134
ร้อยละ 5.43 % 9.50 % 14.93 % 1.36 % 8.14 % 60.63 %

153 : 11 , 18 , 22 , 3 , 13 , 86...7.19 , 11.76 , 14.38 , 1.96 , 8.50 , 56.21 = 67 : 43.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.37%

Powered By www.thaieducation.net