โรงเรียนบ้านหนองแดน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 1 1 4 2 25
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 2.86 % 11.43 % 5.71 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 9 8 14 17 0 75
ร้อยละ 7.32 % 6.50 % 11.38 % 13.82 % 0.00 % 60.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 0 0 4 0 2 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 2.70 % 91.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 11 9 19 21 4 168
ร้อยละ 4.74 % 3.88 % 8.19 % 9.05 % 1.72 % 72.41 %

158 : 11 , 9 , 15 , 21 , 2 , 100...6.96 , 5.70 , 9.49 , 13.29 , 1.27 , 63.29 = 58 : 36.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net