โรงเรียนบ้านหนองแดน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 7 3 2 3 1 21
ร้อยละ 18.92 % 8.11 % 5.41 % 8.11 % 2.70 % 56.76 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 16 16 15 12 5 58
ร้อยละ 13.11 % 13.11 % 12.30 % 9.84 % 4.10 % 47.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 2 2 10 0 3 56
ร้อยละ 2.74 % 2.74 % 13.70 % 0.00 % 4.11 % 76.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 25 21 27 15 9 135
ร้อยละ 10.78 % 9.05 % 11.64 % 6.47 % 3.88 % 58.19 %

159 : 23 , 19 , 17 , 15 , 6 , 79...14.47 , 11.95 , 10.69 , 9.43 , 3.77 , 49.69 = 80 : 50.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 41.81%

Powered By www.thaieducation.net