โรงเรียนบ้านดงซ่อม (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 7 3 1 3 3 23
ร้อยละ 17.50 % 7.50 % 2.50 % 7.50 % 7.50 % 57.50 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 10 4 4 11 8 67
ร้อยละ 9.62 % 3.85 % 3.85 % 10.58 % 7.69 % 64.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 1 2 3 1 5 66
ร้อยละ 1.28 % 2.56 % 3.85 % 1.28 % 6.41 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 18 9 8 15 16 156
ร้อยละ 8.11 % 4.05 % 3.60 % 6.76 % 7.21 % 70.27 %

144 : 17 , 7 , 5 , 14 , 11 , 90...11.81 , 4.86 , 3.47 , 9.72 , 7.64 , 62.50 = 54 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73%

Powered By www.thaieducation.net