โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 12
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.45 % 0.00 % 0.00 % 91.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 3 0 17 0 0 107
ร้อยละ 2.36 % 0.00 % 13.39 % 0.00 % 0.00 % 84.25 %

88 : 3 , 0 , 8 , 0 , 0 , 77...3.41 , 0.00 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 87.50 = 11 : 12.50ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75%

Powered By www.thaieducation.net