โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 23
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 7 0 11 0 0 85
ร้อยละ 6.80 % 0.00 % 10.68 % 0.00 % 0.00 % 82.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 12 0 7 0 0 35
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 12.96 % 0.00 % 0.00 % 64.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 20 0 20 0 0 143
ร้อยละ 10.93 % 0.00 % 10.93 % 0.00 % 0.00 % 78.14 %

129 : 8 , 0 , 13 , 0 , 0 , 108...6.20 , 0.00 , 10.08 , 0.00 , 0.00 , 83.72 = 21 : 16.28
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86%

Powered By www.thaieducation.net