โรงเรียนบ้านทรายทอง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 6 1 0 1 0 6
ร้อยละ 42.86 % 7.14 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 7 2 10 0 0 44
ร้อยละ 11.11 % 3.17 % 15.87 % 0.00 % 0.00 % 69.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 13 3 10 1 0 50
ร้อยละ 16.88 % 3.90 % 12.99 % 1.30 % 0.00 % 64.94 %

77 : 13 , 3 , 10 , 1 , 0 , 50...16.88 , 3.90 , 12.99 , 1.30 , 0.00 , 64.94 = 27 : 35.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06%

Powered By www.thaieducation.net