โรงเรียนบ้านหนองหลวง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 0 0 3 3 0 194
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.50 % 1.50 % 0.00 % 97.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.30 % 0.00 % 0.00 % 98.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 3 0 320
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.22 % 0.92 % 0.00 % 97.86 %

250 : 0 , 0 , 3 , 3 , 0 , 244...0.00 , 0.00 , 1.20 , 1.20 , 0.00 , 97.60 = 6 : 2.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.14%

Powered By www.thaieducation.net