โรงเรียนบ้านคลองยวน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 2 3 1 11
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 11.11 % 16.67 % 5.56 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 1 8 16 10 3 50
ร้อยละ 1.14 % 9.09 % 18.18 % 11.36 % 3.41 % 56.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 5 8 14 10 4 42
ร้อยละ 6.02 % 9.64 % 16.87 % 12.05 % 4.82 % 50.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 6 17 32 23 8 103
ร้อยละ 3.17 % 8.99 % 16.93 % 12.17 % 4.23 % 54.50 %

106 : 1 , 9 , 18 , 13 , 4 , 61...0.94 , 8.49 , 16.98 , 12.26 , 3.77 , 57.55 = 45 : 42.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50%

Powered By www.thaieducation.net