โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 10 5 2 2 2 0
ร้อยละ 47.62 % 23.81 % 9.52 % 9.52 % 9.52 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 10 5 5 5 5 26
ร้อยละ 17.86 % 8.93 % 8.93 % 8.93 % 8.93 % 46.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 10 10 5 2 5 15
ร้อยละ 21.28 % 21.28 % 10.64 % 4.26 % 10.64 % 31.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 30 20 12 9 12 41
ร้อยละ 24.19 % 16.13 % 9.68 % 7.26 % 9.68 % 33.06 %

77 : 20 , 10 , 7 , 7 , 7 , 26...25.97 , 12.99 , 9.09 , 9.09 , 9.09 , 33.77 = 51 : 66.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 66.94%

Powered By www.thaieducation.net