โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 5 2 5 2 2
ร้อยละ 23.81 % 23.81 % 9.52 % 23.81 % 9.52 % 9.52 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 10 5 5 5 5 26
ร้อยละ 17.86 % 8.93 % 8.93 % 8.93 % 8.93 % 46.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 10 5 5 5 6 16
ร้อยละ 21.28 % 10.64 % 10.64 % 10.64 % 12.77 % 34.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 25 15 12 15 13 44
ร้อยละ 20.16 % 12.10 % 9.68 % 12.10 % 10.48 % 35.48 %

77 : 15 , 10 , 7 , 10 , 7 , 28...19.48 , 12.99 , 9.09 , 12.99 , 9.09 , 36.36 = 49 : 63.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52%

Powered By www.thaieducation.net