โรงเรียนบ้านหนองปากดง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 30
ร้อยละ 0.00 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 0 1 4 1 0 70
ร้อยละ 0.00 % 1.32 % 5.26 % 1.32 % 0.00 % 92.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 0 2 5 2 0 100
ร้อยละ 0.00 % 1.83 % 4.59 % 1.83 % 0.00 % 91.74 %

109 : 0 , 2 , 5 , 2 , 0 , 100...0.00 , 1.83 , 4.59 , 1.83 , 0.00 , 91.74 = 9 : 8.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.26%

Powered By www.thaieducation.net