โรงเรียนบ้านหนองแขม (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 2 2 1 0 12
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 5 2 10 2 2 30
ร้อยละ 9.80 % 3.92 % 19.61 % 3.92 % 3.92 % 58.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 7 4 12 3 2 42
ร้อยละ 10.00 % 5.71 % 17.14 % 4.29 % 2.86 % 60.00 %

70 : 7 , 4 , 12 , 3 , 2 , 42...10.00 , 5.71 , 17.14 , 4.29 , 2.86 , 60.00 = 28 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net