โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 6
ร้อยละ 18.18 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 9 0 4 2 0 24
ร้อยละ 23.08 % 0.00 % 10.26 % 5.13 % 0.00 % 61.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 11 1 5 3 0 30
ร้อยละ 22.00 % 2.00 % 10.00 % 6.00 % 0.00 % 60.00 %

50 : 11 , 1 , 5 , 3 , 0 , 30...22.00 , 2.00 , 10.00 , 6.00 , 0.00 , 60.00 = 20 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net