โรงเรียนวัดโคกยาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 1 0 1 1 12
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 5.88 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 4 5 4 4 2 34
ร้อยละ 7.55 % 9.43 % 7.55 % 7.55 % 3.77 % 64.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 3 4 1 1 29
ร้อยละ 7.32 % 7.32 % 9.76 % 2.44 % 2.44 % 70.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 9 9 8 6 4 75
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 7.21 % 5.41 % 3.60 % 67.57 %

70 : 6 , 6 , 4 , 5 , 3 , 46...8.57 , 8.57 , 5.71 , 7.14 , 4.29 , 65.71 = 24 : 34.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43%

Powered By www.thaieducation.net