โรงเรียนวัดโคกยาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 1 1 0 1 11
ร้อยละ 17.65 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 4 5 5 4 2 30
ร้อยละ 8.00 % 10.00 % 10.00 % 8.00 % 4.00 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 3 4 1 1 27
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 10.26 % 2.56 % 2.56 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 10 9 10 5 4 68
ร้อยละ 9.43 % 8.49 % 9.43 % 4.72 % 3.77 % 64.15 %

67 : 7 , 6 , 6 , 4 , 3 , 41...10.45 , 8.96 , 8.96 , 5.97 , 4.48 , 61.19 = 26 : 38.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 35.85%

Powered By www.thaieducation.net