โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 4
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 38
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 13.73 % 0.00 % 0.00 % 74.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 11 0 8 0 0 42
ร้อยละ 18.03 % 0.00 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 68.85 %

61 : 11 , 0 , 8 , 0 , 0 , 42...18.03 , 0.00 , 13.11 , 0.00 , 0.00 , 68.85 = 19 : 31.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.15%

Powered By www.thaieducation.net