โรงเรียนบ้านลานไผ่ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 28
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 12 5 13 2 0 96
ร้อยละ 9.38 % 3.91 % 10.16 % 1.56 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 59
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 11.27 % 0.00 % 0.00 % 83.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 19 6 25 2 0 183
ร้อยละ 8.09 % 2.55 % 10.64 % 0.85 % 0.00 % 77.87 %

164 : 16 , 5 , 17 , 2 , 0 , 124...9.76 , 3.05 , 10.37 , 1.22 , 0.00 , 75.61 = 40 : 24.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 22.13%

Powered By www.thaieducation.net