โรงเรียนบ้านลานไผ่ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 8 12 7 0 0 98
ร้อยละ 6.40 % 9.60 % 5.60 % 0.00 % 0.00 % 78.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 68
ร้อยละ 2.60 % 3.90 % 5.19 % 0.00 % 0.00 % 88.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 10 15 14 0 0 199
ร้อยละ 4.20 % 6.30 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 83.61 %

161 : 8 , 12 , 10 , 0 , 0 , 131...4.97 , 7.45 , 6.21 , 0.00 , 0.00 , 81.37 = 30 : 18.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39%

Powered By www.thaieducation.net