โรงเรียนบ้านบางลาด (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 9 4 1 0 0 35
ร้อยละ 18.37 % 8.16 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 17 7 13 7 0 130
ร้อยละ 9.77 % 4.02 % 7.47 % 4.02 % 0.00 % 74.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 1 1 7 1 1 76
ร้อยละ 1.15 % 1.15 % 8.05 % 1.15 % 1.15 % 87.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 310 คน
จำนวน(คน) 27 12 21 8 1 241
ร้อยละ 8.71 % 3.87 % 6.77 % 2.58 % 0.32 % 77.74 %

223 : 26 , 11 , 14 , 7 , 0 , 165...11.66 , 4.93 , 6.28 , 3.14 , 0.00 , 73.99 = 58 : 26.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 22.26%

Powered By www.thaieducation.net