โรงเรียนบ้านควนนกหว้า (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 0
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 15 5 0 10 0 0
ร้อยละ 50.00 % 16.67 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 32 คน
จำนวน(คน) 16 5 0 11 0 0
ร้อยละ 50.00 % 15.63 % 0.00 % 34.38 % 0.00 % 0.00 %

32 : 16 , 5 , 0 , 11 , 0 , 0...50.00 , 15.63 , 0.00 , 34.38 , 0.00 , 0.00 = 32 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net