โรงเรียนบ้านหนองหัววัว (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 4 4 2 0 29
ร้อยละ 9.30 % 9.30 % 9.30 % 4.65 % 0.00 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 6 7 6 7 8 89
ร้อยละ 4.88 % 5.69 % 4.88 % 5.69 % 6.50 % 72.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 10 11 10 9 8 118
ร้อยละ 6.02 % 6.63 % 6.02 % 5.42 % 4.82 % 71.08 %

166 : 10 , 11 , 10 , 9 , 8 , 118...6.02 , 6.63 , 6.02 , 5.42 , 4.82 , 71.08 = 48 : 28.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 28.92%

Powered By www.thaieducation.net