โรงเรียนบ้านหนองหัววัว (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 4 4 2 0 29
ร้อยละ 9.30 % 9.30 % 9.30 % 4.65 % 0.00 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 5 7 6 7 8 89
ร้อยละ 4.10 % 5.74 % 4.92 % 5.74 % 6.56 % 72.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 9 11 10 9 8 118
ร้อยละ 5.45 % 6.67 % 6.06 % 5.45 % 4.85 % 71.52 %

165 : 9 , 11 , 10 , 9 , 8 , 118...5.45 , 6.67 , 6.06 , 5.45 , 4.85 , 71.52 = 47 : 28.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.48%

Powered By www.thaieducation.net