โรงเรียนบ้านคุยประดู่ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 13
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 2 10 12 1 1 26
ร้อยละ 3.85 % 19.23 % 23.08 % 1.92 % 1.92 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 4 11 13 2 1 39
ร้อยละ 5.71 % 15.71 % 18.57 % 2.86 % 1.43 % 55.71 %

70 : 4 , 11 , 13 , 2 , 1 , 39...5.71 , 15.71 , 18.57 , 2.86 , 1.43 , 55.71 = 31 : 44.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 44.29%

Powered By www.thaieducation.net