โรงเรียนบ้านคุยประดู่ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 13
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 2 10 12 1 1 25
ร้อยละ 3.92 % 19.61 % 23.53 % 1.96 % 1.96 % 49.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 4 11 12 2 1 38
ร้อยละ 5.88 % 16.18 % 17.65 % 2.94 % 1.47 % 55.88 %

68 : 4 , 11 , 12 , 2 , 1 , 38...5.88 , 16.18 , 17.65 , 2.94 , 1.47 , 55.88 = 30 : 44.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12%

Powered By www.thaieducation.net