โรงเรียนบ้านลานกระทิง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 30
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 65
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 5.41 % 1.35 % 0.00 % 87.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 3 3 5 1 0 95
ร้อยละ 2.80 % 2.80 % 4.67 % 0.93 % 0.00 % 88.79 %

107 : 3 , 3 , 5 , 1 , 0 , 95...2.80 , 2.80 , 4.67 , 0.93 , 0.00 , 88.79 = 12 : 11.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.21%

Powered By www.thaieducation.net