โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 6 3 3 3 1 54
ร้อยละ 8.57 % 4.29 % 4.29 % 4.29 % 1.43 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 10 5 8 5 2 62
ร้อยละ 10.87 % 5.43 % 8.70 % 5.43 % 2.17 % 67.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 16 8 11 8 3 116
ร้อยละ 9.88 % 4.94 % 6.79 % 4.94 % 1.85 % 71.60 %

162 : 16 , 8 , 11 , 8 , 3 , 116...9.88 , 4.94 , 6.79 , 4.94 , 1.85 , 71.60 = 46 : 28.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40%

Powered By www.thaieducation.net