โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
605
จำนวน(คน) 13 2 69 0 0 521
ร้อยละ 2.15 % 0.33 % 11.40 % 0.00 % 0.00 % 86.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 647 คน
จำนวน(คน) 13 2 69 0 0 563
ร้อยละ 2.01 % 0.31 % 10.66 % 0.00 % 0.00 % 87.02 %

647 : 13 , 2 , 69 , 0 , 0 , 563...2.01 , 0.31 , 10.66 , 0.00 , 0.00 , 87.02 = 84 : 12.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 647 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 12.98%

Powered By www.thaieducation.net