โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 18
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 5 5 19 1 0 95
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 15.20 % 0.80 % 0.00 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 6 5 21 1 0 113
ร้อยละ 4.11 % 3.42 % 14.38 % 0.68 % 0.00 % 77.40 %

146 : 6 , 5 , 21 , 1 , 0 , 113...4.11 , 3.42 , 14.38 , 0.68 , 0.00 , 77.40 = 33 : 22.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60%

Powered By www.thaieducation.net