โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 1 2 2 3 15
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 8.33 % 8.33 % 12.50 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 2 2 3 3 3 31
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 6.82 % 6.82 % 6.82 % 70.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 3 3 5 5 6 46
ร้อยละ 4.41 % 4.41 % 7.35 % 7.35 % 8.82 % 67.65 %

68 : 3 , 3 , 5 , 5 , 6 , 46...4.41 , 4.41 , 7.35 , 7.35 , 8.82 , 67.65 = 22 : 32.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35%

Powered By www.thaieducation.net