โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 13
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 3 0 23 3 0 102
ร้อยละ 2.29 % 0.00 % 17.56 % 2.29 % 0.00 % 77.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
155
จำนวน(คน) 11 6 21 6 3 108
ร้อยละ 7.10 % 3.87 % 13.55 % 3.87 % 1.94 % 69.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 15 6 45 9 3 223
ร้อยละ 4.98 % 1.99 % 14.95 % 2.99 % 1.00 % 74.09 %

146 : 4 , 0 , 24 , 3 , 0 , 115...2.74 , 0.00 , 16.44 , 2.05 , 0.00 , 78.77 = 31 : 21.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 25.91%

Powered By www.thaieducation.net