โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 9 7 1 7 1 24
ร้อยละ 18.37 % 14.29 % 2.04 % 14.29 % 2.04 % 48.98 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 9 4 11 3 3 72
ร้อยละ 8.82 % 3.92 % 10.78 % 2.94 % 2.94 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 2 19 1 8 27
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 32.20 % 1.69 % 13.56 % 45.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 20 13 31 11 12 123
ร้อยละ 9.52 % 6.19 % 14.76 % 5.24 % 5.71 % 58.57 %

151 : 18 , 11 , 12 , 10 , 4 , 96...11.92 , 7.28 , 7.95 , 6.62 , 2.65 , 63.58 = 55 : 36.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 41.43%

Powered By www.thaieducation.net