โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 0 4 1 1 0 71
ร้อยละ 0.00 % 5.19 % 1.30 % 1.30 % 0.00 % 92.21 %
ระดับประถมศึกษา
344
จำนวน(คน) 8 11 17 10 2 296
ร้อยละ 2.33 % 3.20 % 4.94 % 2.91 % 0.58 % 86.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
149
จำนวน(คน) 7 4 10 4 0 124
ร้อยละ 4.70 % 2.68 % 6.71 % 2.68 % 0.00 % 83.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 570 คน
จำนวน(คน) 15 19 28 15 2 491
ร้อยละ 2.63 % 3.33 % 4.91 % 2.63 % 0.35 % 86.14 %

421 : 8 , 15 , 18 , 11 , 2 , 367...1.90 , 3.56 , 4.28 , 2.61 , 0.48 , 87.17 = 54 : 12.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 570 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86%

Powered By www.thaieducation.net