โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 0 4 1 1 0 72
ร้อยละ 0.00 % 5.13 % 1.28 % 1.28 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
351
จำนวน(คน) 9 11 19 11 2 299
ร้อยละ 2.56 % 3.13 % 5.41 % 3.13 % 0.57 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
167
จำนวน(คน) 8 5 13 5 0 136
ร้อยละ 4.79 % 2.99 % 7.78 % 2.99 % 0.00 % 81.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 596 คน
จำนวน(คน) 17 20 33 17 2 507
ร้อยละ 2.85 % 3.36 % 5.54 % 2.85 % 0.34 % 85.07 %

429 : 9 , 15 , 20 , 12 , 2 , 371...2.10 , 3.50 , 4.66 , 2.80 , 0.47 , 86.48 = 58 : 13.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 596 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 14.93%

Powered By www.thaieducation.net