โรงเรียนวัดหนองคัน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 21
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 9 5 12 0 0 88
ร้อยละ 7.89 % 4.39 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 3 1 16 0 0 35
ร้อยละ 5.45 % 1.82 % 29.09 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 14 8 28 0 0 144
ร้อยละ 7.22 % 4.12 % 14.43 % 0.00 % 0.00 % 74.23 %

139 : 11 , 7 , 12 , 0 , 0 , 109...7.91 , 5.04 , 8.63 , 0.00 , 0.00 , 78.42 = 30 : 21.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77%

Powered By www.thaieducation.net