โรงเรียนวัดหนองคัน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 21
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 4 3 8 0 0 101
ร้อยละ 3.45 % 2.59 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 87.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 2 7 0 0 44
ร้อยละ 7.02 % 3.51 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 77.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 10 7 15 0 0 166
ร้อยละ 5.05 % 3.54 % 7.58 % 0.00 % 0.00 % 83.84 %

141 : 6 , 5 , 8 , 0 , 0 , 122...4.26 , 3.55 , 5.67 , 0.00 , 0.00 , 86.52 = 19 : 13.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.16%

Powered By www.thaieducation.net