โรงเรียนวัดหนองคัน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 20
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 3 5 14 0 0 94
ร้อยละ 2.59 % 4.31 % 12.07 % 0.00 % 0.00 % 81.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 1 15 0 0 39
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 26.32 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 6 8 29 0 0 153
ร้อยละ 3.06 % 4.08 % 14.80 % 0.00 % 0.00 % 78.06 %

139 : 4 , 7 , 14 , 0 , 0 , 114...2.88 , 5.04 , 10.07 , 0.00 , 0.00 , 82.01 = 25 : 17.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94%

Powered By www.thaieducation.net