โรงเรียนวัดหนองคัน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 20
ร้อยละ 12.50 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 4 5 7 0 0 101
ร้อยละ 3.42 % 4.27 % 5.98 % 0.00 % 0.00 % 86.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 0 0 1 1 54
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 0.00 % 1.72 % 1.72 % 93.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 9 6 7 1 1 175
ร้อยละ 4.52 % 3.02 % 3.52 % 0.50 % 0.50 % 87.94 %

141 : 7 , 6 , 7 , 0 , 0 , 121...4.96 , 4.26 , 4.96 , 0.00 , 0.00 , 85.82 = 20 : 14.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.06%

Powered By www.thaieducation.net