โรงเรียนบ้านวังไม้แดง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 1 5 2 21
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 3.23 % 16.13 % 6.45 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 3 4 16 7 14 52
ร้อยละ 3.13 % 4.17 % 16.67 % 7.29 % 14.58 % 54.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 4 5 17 12 16 73
ร้อยละ 3.15 % 3.94 % 13.39 % 9.45 % 12.60 % 57.48 %

127 : 4 , 5 , 17 , 12 , 16 , 73...3.15 , 3.94 , 13.39 , 9.45 , 12.60 , 57.48 = 54 : 42.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 42.52%

Powered By www.thaieducation.net