โรงเรียนบ้านวังชะโอน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 35
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 4.88 % 2.44 % 2.44 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 1 2 7 3 0 127
ร้อยละ 0.71 % 1.43 % 5.00 % 2.14 % 0.00 % 90.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 1 7 0 1 42
ร้อยละ 0.00 % 1.96 % 13.73 % 0.00 % 1.96 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 2 4 16 4 2 204
ร้อยละ 0.86 % 1.72 % 6.90 % 1.72 % 0.86 % 87.93 %

181 : 2 , 3 , 9 , 4 , 1 , 162...1.10 , 1.66 , 4.97 , 2.21 , 0.55 , 89.50 = 19 : 10.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.07%

Powered By www.thaieducation.net