โรงเรียนบ้านวังชะโอน (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 5 1 5 1 1 28
ร้อยละ 12.20 % 2.44 % 12.20 % 2.44 % 2.44 % 68.29 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 9 4 27 4 4 92
ร้อยละ 6.43 % 2.86 % 19.29 % 2.86 % 2.86 % 65.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 2 13 0 2 35
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 25.00 % 0.00 % 3.85 % 67.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 14 7 45 5 7 155
ร้อยละ 6.01 % 3.00 % 19.31 % 2.15 % 3.00 % 66.52 %

181 : 14 , 5 , 32 , 5 , 5 , 120...7.73 , 2.76 , 17.68 , 2.76 , 2.76 , 66.30 = 61 : 33.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.48%

Powered By www.thaieducation.net