โรงเรียนบ้านนาวง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 20
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 103
ร้อยละ 2.73 % 1.82 % 0.91 % 0.91 % 0.00 % 93.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 4 3 2 2 1 123
ร้อยละ 2.96 % 2.22 % 1.48 % 1.48 % 0.74 % 91.11 %

135 : 4 , 3 , 2 , 2 , 1 , 123...2.96 , 2.22 , 1.48 , 1.48 , 0.74 , 91.11 = 12 : 8.89ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89%

Powered By www.thaieducation.net