โรงเรียนบ้านนาวง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 22
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 4 0 3 0 1 102
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 2.73 % 0.00 % 0.91 % 92.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 7 0 3 0 1 124
ร้อยละ 5.19 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.74 % 91.85 %

135 : 7 , 0 , 3 , 0 , 1 , 124...5.19 , 0.00 , 2.22 , 0.00 , 0.74 , 91.85 = 11 : 8.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.15%

Powered By www.thaieducation.net