โรงเรียนบ้านบึงพิไกร (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 7 7 24 5 18 30
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 26.37 % 5.49 % 19.78 % 32.97 %
ระดับประถมศึกษา
342
จำนวน(คน) 7 7 33 17 28 250
ร้อยละ 2.05 % 2.05 % 9.65 % 4.97 % 8.19 % 73.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 433 คน
จำนวน(คน) 14 14 57 22 46 280
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 13.16 % 5.08 % 10.62 % 64.67 %

433 : 14 , 14 , 57 , 22 , 46 , 280...3.23 , 3.23 , 13.16 , 5.08 , 10.62 , 64.67 = 153 : 35.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 433 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 35.33%

Powered By www.thaieducation.net