โรงเรียนบ้านบึงพิไกร (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 5 8 8 13 10 49
ร้อยละ 5.38 % 8.60 % 8.60 % 13.98 % 10.75 % 52.69 %
ระดับประถมศึกษา
346
จำนวน(คน) 18 8 28 25 30 237
ร้อยละ 5.20 % 2.31 % 8.09 % 7.23 % 8.67 % 68.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 439 คน
จำนวน(คน) 23 16 36 38 40 286
ร้อยละ 5.24 % 3.64 % 8.20 % 8.66 % 9.11 % 65.15 %

439 : 23 , 16 , 36 , 38 , 40 , 286...5.24 , 3.64 , 8.20 , 8.66 , 9.11 , 65.15 = 153 : 34.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 439 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 34.85%

Powered By www.thaieducation.net