โรงเรียนบ้านบึงลูกนก (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 2 0 3 0 12
ร้อยละ 15.00 % 10.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 26
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 4 2 4 3 0 38
ร้อยละ 7.84 % 3.92 % 7.84 % 5.88 % 0.00 % 74.51 %

51 : 4 , 2 , 4 , 3 , 0 , 38...7.84 , 3.92 , 7.84 , 5.88 , 0.00 , 74.51 = 13 : 25.49
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49%

Powered By www.thaieducation.net