โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 1 6 2 6 26
ร้อยละ 0.00 % 2.44 % 14.63 % 4.88 % 14.63 % 63.41 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 2 5 14 7 21 39
ร้อยละ 2.27 % 5.68 % 15.91 % 7.95 % 23.86 % 44.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 2 6 20 9 27 65
ร้อยละ 1.55 % 4.65 % 15.50 % 6.98 % 20.93 % 50.39 %

129 : 2 , 6 , 20 , 9 , 27 , 65...1.55 , 4.65 , 15.50 , 6.98 , 20.93 , 50.39 = 64 : 49.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 49.61%

Powered By www.thaieducation.net